Bioindusty Park

Takalaanilan teollisuusalue on ollut teollisuuskäytössä 1950-luvulta lähtien. Alueen merkittävimmät prosessiteollisuuden toimijat ovat Eastman Chemical Company / Taminco Finland Oy:n muurahaishappotehdas, Kemira oyj:n vetyperoksiditehdas ja Air Liquide Finland oy:n ilmakaasutehdas. Nämä tuotantolaitokset ovat aiemmin olleet Kemiran omistuksessa ja laitokset ovat edelleen tiiviisti integroituneena toisiinsa.

 

Takalaanilan teollisuusalueella sijaitsevat myös Oulun Energia Oy:n ekovoimalaitos ja lämpökeskus ja Laanilan Voima Oy:n voimalaitos, jotka tuottavat sähköä, höyryä ja kaukolämpöä alueen teollisuuden ja Oulun kaupungin tarpeisiin. Alueelle rakenteilla myös Oulun Energian uusi CHP-voimalaitos.

Tietoa Laanilan alueesta

Alueella toimivat yritykset

Eastman Chemical Company / TAMINCO FINLAND, muurahaishappotuotanto

Muurahaishapon tuotantokapasiteetti on noin 100 000 t/a.

Muurahaishaposta valmistetaan myös jatkojalosteita, kuten kalium- ja ammoniumformiaattia ja rehunsäilöntäaineita (AIV rehu).

Muurahaishapon tuotantoprosessi perustuu raskaan polttoöljyn kaasutukseen. Tärkeimmät Eastmanin käyttämät kemikaalit ovat metanoli ja formiaattituotannossa käytettävät ammoniakki ja kaliumhydroksidi.

Synteesikaasun rikki otetaan talteen ja siitä tuotetaan rikkihappoa.

Kemira, vetyperoksidin tuotantokapasiteetti

  • Vetyperoksidituotanto on noin 65 000 t/a.
  • peretikkahappo 10 000 t/a

Vetyperoksidituotannossa tarvittava vety saadaan Eastman Chemical Companyn muurahaishappotehtaan synteesikaasusta, joka on valmistettu polttoöljystä muurahaishappotuotantoa varten.

Lisäksi Kemiran tehtaan peretikkahapon tuotantokapasiteetti on 20 000 t/a.

Air Liquide Finland, ilmakaasutuotanto

Ilmakaasutehdas tuottaa neste- ja kaasumaista happea ja typpeä ja nestemäistä argonia.

Tehtaan tuottamaa happea käytetään synteesikaasun valmistamisessa raskaasta polttoöljystä Eastmanin ja Kemiran tuotantoja varten.

Laanilan Voima

Voimalaitoksen sähköteho on 19 MW ja lämpöteho 135 MW.

Laanilan Voiman voimalaitos tuottaa pääosin turpeesta ja puusta sähköä ja lämpöä Laanilan alueen tehtaille ja Oulun Energialle.  Muita polttoaineita ovat kivihiili, öljy ja alueen teollisuustuotannon prosessikaasut.

Oulun Energia, EKOVOIMALAITOS

Laitoksen polttoaineteho on 53 MW.

Oulun Energian ekovoimalaitos käyttää polttoaineena syntypaikkalajiteltua jätettä. Laitoksen tuottamasta höyrystä osa johdetaan Laanilan Voiman laitoksen turbiineille.

Oulun Energia Oy:llä on alueella myös polttoaineteholtaan 49 MW kevyttä polttoöljyä polttava lämpölaitos ja kaukolämmön kalliovarasto.

Synergiamahdollisuudet nykyisen ja suunnitellun tuotannon sekä biojalostamon välillä

Takalaanilan teollisuusalueen kaltainen integraatti tarjoaa paljon yhteistyömahdollisuuksia ja mahdollisuuksia kustannustehokkaasti järjestää ja tarvittaessa ulkoistaa toimintoja verrattuna laitokseen, jonka välittämässä läheisyydessä ei ole muuta prosessiteollisuutta.

Kuljetukset ja liikenne

Alue sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella lähellä 4-tien (E75) ja valtatie 20:n (Kuusamontie) risteystä. Koska Laanilan alueella on laajamittaista kemianteollisuuden ja energian tuotantoa, alueelle on valmiit hyvät liikenneyhteydet raskaalle liikenteelle. Alueen etäisyys Oulun keskustasta (rautatieasemalta) on noin 4 km, satamasta noin 10 km ja lentokentältä noin 18 km. Alueelle tulee myös raideyhteys joka osaltaan käytössä Eastman Chemicalilla ja käytöstä poistettuosa mahdollista ottaa uudelleen käyttöön esim. raaka-ainekuljetusten tarpeisiin.

Raaka-aineen hankinta ja käyttö

Biojalostamo joka käyttää raaka-aineita, jotka soveltuvat myös energian tuotantoon suunnitellulle voimalaitokselle mahdollistaen huomattavia etuja. Raaka-aineiden hankintaa ja käyttöä voidaan koordinoida siten, että biojalostamo käyttää sille parhaiten soveltuvia eriä raaka-ainevirrasta ja biojalostamon kannalta vähemmän soveliaat raaka-aineet ohjataan voimalaitokselle.

Energiaintegrointi

Alueella on toiminnassa ja alueelle on suunnitteilla runsaasti sähkön ja höyryn tuotantoa. Alueelle suunniteltu Oulun Energia Oy:n uusi voimalaitos on kapasiteetiltaan riittävä varmistamaan biojalostamon energian saannin. Laitos valmistuu 2020 vuoden lopulla.

Prosessi-, jäähdytys- ja palovesi

Biojalostamon tarvitsema jäähdytysvesi voitaneen ottaa Oulujoesta ja käytetty vesi laskea takaisin jokeen. Biojalostamo saanee pääosan tarvitsemastaan prosessivedestä kierrättämällä prosessissa syntyviä vesivirtoja. Make-up prosessiveden tarve voitaneen kattaa alueen nykyisen teollisuuden ja/tai uuden voimalan prosessiveden valmistuslaitteistoilla. Tarvittavan paloveden saanti on todennäköisesti integroitavissa alueen muiden toimijoiden palovesijärjestelmän kanssa.

Jätevesien käsittely

Alueen nykyinen tuotanto ei vaadi biologista jätevesien käsittelyä. Jätevedet on käsitelty paikallisesti ja laskettu Oulujokeen. Alueella on maanalaisia turva-altaita mahdollisia vuototilanteita ja paloveden käyttötilanteita varten. Sadevesille on keruukaivot ja viemäröinti, joka on suljettavissa esim. kemikaalien vuototilanteissa. Vesistöön johtavat viemärit on varustettu öljynerotuksella.

Prosessikemikaalit

Biojalostamossa voidaan käyttää kemikaaleja, joita jo nyt tuotetaan Laanilan alueella. Jos biojalostamo käyttää muurahaishappoon perustuvaa organoisolv – prosessia, Eastmanin muurahaishappotuotanto riittää kattamaan koko biojalostamon muurahaishapon tarpeen, joka on muutamia tonneja vuodessa. Alueella tuotettava rikkihappo soveltuu biojalostamossa erityisesti pH:n säätöön. Biojalostamossa voidaan myös tarvita suojakaasuna typpeä, jota Air Liquide tuottaa alueella.

Raaka-aineet biojalostamon tarpeisiin

Kuitu- ja energiapuun lisäkorjuupotentiaali yksityismetsistä Pohjois-Pohjanmaalla v. 2016-2025

Lähde: Raaka-aineselvitys, Pareco Oy, 2018

Alueen kaavoitustilanne

Oulun yleiskaavassa 2020 alue on varattu teollisuusalueeksi kaavamerkinnällä T/kem eli teollisuus- ja varastoalueeksi, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Alueen pohjoispuoli on kaavoitettu teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Teollisuusaluetta ympäröi virkistysalueeksi (V) kaavoitettu alue. Kaakossa ja luoteessa sijaitsee myös työpaikka-alueita (TP). Lähin asutus (AP, AP-t) on noin 500 m päässä tuotantolaitoksista.

Biojalostamon sijoittamismahdollisuuksista Kemira Oyj:n alueelle

Biojalostamo ja siihen liittyvä energian tuotanto ovat maakuntakaavan mukaisia toimintoja. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa biojalostamon sijoittamisen alueelle ilman kaavamuutosta (tehdasalueen kaavamerkintä on TT ke).  Kemira Oyj on suhtautunut myönteisesti biojalostamon sijoittamiseen alueelle. Biojalostamoa alueelle sijoitettaessa YVA-tarkastelu on rajattava biojalostamon alueeseen.

Biojalostamon synergiaetuja koskeneessa selvityksessä on Kemira Oyj:n omistaman kiinteistön alueella sijaintivaihtoehto jalostamolle sekä raaka-ainekentälle ja kuorimolle. Sijaintivaihtoehdot perustuvat laitokselle käytettävissä olevan alueen laajuuteen, kaavaillun lämpövoimalaitoksen läheisyyteen sekä mahdollisuuteen saada läheltä jalostamon käyttöön varastotiloja.

Alueesta saatavilla olevia selvityksiä ja dokumentaatiota

Useita selvityksiä on toteutettu biojalostamoinvestointimahdollisuutta varten liittyen raaka-aineisiin, lopputuotevaihtoehtoihin ja –markkinoihin sekä itse Laanilan teollisuusalueeseen. Lisätietoja alla mainituilta.

Lisätietoja

Pasi Keinänen, Asiakkuuspäällikkö, Teollisuus ja Cleantech, p.040 835 9135

Janne Ylitalo, Service Manager, Investoinnit, p.040 099 9523